sports

Booking.com
Here is a list of Tagalog phrases for sports category.

ENGLISH

TAGALOG

What sports do you play? Anong sports ang nilalaro mo?

I play baseball and soccer. Naglalaro ako ng baseball at soccer.

I will play badminton later. Maglalaro ako ng badminton mamaya.

Do you play basketball? Naglalaro ka ba ng basketball?

Yes, I play basketball. Oo, naglalaro ako ng basketball.

Who is your favorite basketball player? Sino ang paborito mong basketball player?

My favorite basketball player is Michael Jordan. Ang paborito kong basketball player ay si Michael Jordan.

Pass me the ball. Ipasa mo sa'kin ang bola.

Can you teach me how to play chess? Pwede mo ba akong turuan maglaro ng chess?

Do you run fast? Mabilis ka ba tumakbo?