relations

Here are sample Tagalog phrases for relations category.

ENGLISH

TAGALOG

How are you related to him/her? Kaano-ano mo siya?

He/she is my sibling. Siya ay kapatid ko.

She is my sister. Siya ay kapatid kong babae.

I will call my brother. Tatawagin ko ang kapatid kong lalaki/lalake.

She is my older sister. Siya ay ate ko.

He is my older brother. Siya ay kuya ko.

Who is you mother? Sino ang nanay/ina mo?

What is the name of your father? Ano ang pangalan ng tatay/ama mo?

Where is your cousin? Nasaan ang pinsan mo?

My grandmother is already 60 years old. Ang lola ko ay animnapung taong gulang na.

My grandfather is sleeping. Ang lolo ko ay natutulog.