prepositions

Booking.com
Here are some of the Tagalog prepositions with their examples. Preposition in Tagalog is Pang-ukol.

ENGLISH

about

above

after

against

because

before

behind

below

beside

between

beyond

but

by

despite

during

except

for

from

in front of

inside

instead of

like

near

since

to

under

until

EXAMPLES

I read a book about the president.

Look at the stars above.

There will be rainbow after the rain.

He is against the administration.

because of you

before anything else

He is behind us.

Put it below.

Stay beside me.

He is sitting between two girls.

beyond one thousand

She is beautiful but has a bad attitude.

This was given by Edward.

despite of what happened

It is hot in Manila during summer.

All have passed the exam except him.

I bought this for you.

I got the information from the internet.

in front of the mirror

There is a ball inside the box.

He bought a toy instead of food.

He wanted to be like me.

My house is near the hospital.

She hasn't texted me since yesterday.

I am going to Manila.

Put the box under the table.

I was talking with her until midnight.

TAGALOG

tungkol sa

sa taas

pagkatapos

laban sa

dahil

bago

sa likod

sa ibaba

sa tabi

sa gitna

lampas

pero

ni

sa kabila ng

tuwing

maliban sa

para sa

galing sa

sa harap ng

sa loob

sa halip na

tulad ng / gaya ng

malapit

pamula

sa

sa ilalim

hanggang

MGA HALIMBAWA

Nagbasa ako ng libro tungkol sa presidente.

Tingnan mo yung mga bituin sa taas.

Magkakaroon ng bahaghari pagkatapos ng ulan.

Siya ay laban sa administrasyon.

dahil sa iyo / dahil sayo

bago ang anumang bagay / bago ang lahat

Siya ay nasa likod natin.

Ilagay mo sa ibaba.

Manatili ka sa tabi ko.

Siya ay nakaupo sa gitna ng dalawang babae.

lampas isang libo

Siya ay maganda pero masama ang ugali.

Ito ay bigay ni Edward.

sa kabila ng nangyari.

Mainit sa Manila/Maynila tuwing tag-init/summer.

Lahat ay nakapasa sa exam maliban sa kanya.

Binili ko ito para sa iyo.

Nakuha ko ang impormasyon galing sa internet.

sa harap ng salamin

May bola sa loob ng kahon.

Bumili siya ng laruan sa halip na pagkain.

Gusto niyang maging katulad ko.

Ang bahay ko ay malapit sa ospital.

Hindi niya ako tinext pamula kahapon.

Pupunta ako sa Manila/Maynila.

Ilagay mo ang kahon sa ilalim ng mesa/lamesa.

Nakipag-usap ako sa kanya hanggang hating gabi.

with

within

without

I want coffee with milk.

He/she will be here within one hour.

I can live even without internet.

na may

sa loob ng

walang

Gusto ko ng kape na may gatas.

Nandito na siya sa loob ng isang oras.

Kaya kong mabuhay kahit walang internet.