phone

Here is a list of Tagalog phrases related to a phone conversation.

ENGLISH

TAGALOG

Hello, who is this? Hello, sino po sila?

Can I speak to Maria? Pwede ko bang makausap si Maria?

Is this Allan? Ito ba si Allan? / Ikaw ba si Allan?

Wait a minute. Sandali lang. / Sandali lang po.

I'm sorry, she's not here. Sorry, wala siya dito.

I will call her. Tatawagan ko siya.

You didn't answer my call. Hindi mo sinagot ang tawag ko.

Why are you not answering my call? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko?

Your phone is busy. Busy ang phone/telepono mo.

I can't hear you. Hindi kita marinig/madinig.

My telephone has no dial tone. Walang dial tone ang telepono ko.