breakfast

Here are some Tagalog phrases related to breakfast.

ENGLISH

TAGALOG

I like fried egg. Gusto ko ng pritong itlog.

Do you like coffee? Gusto mo ng kape?

Let's have breakfast. Tayo ng mag-almusal.

I will eat breakfast. Kakain ako ng almusal. / Mag-aalmusal ako.

I will eat bread. Kakain ako ng tinapay.

I don't eat breakfast. Hindi ako nag-aalmusal.

What time did you wake up? Anong oras ka nagising?

Breakfast is very important. Ang almusal ay napakahalaga.

This is delicious. Ang sarap nito. / Masarap ito.

What would you like to eat? Ano'ng gusto mong kainin?