adjectiveforms

You will learn here how to use the three forms of adjective in Tagalog.


Three forms of Adjective:
Positive - it is the base form of adjective
Comparative - it is used to compare two things, showing one thing has higher quality than the other
Superlative - is it used to compare two or more things, showing one or more than one has the highest quality

In Tagalog, we use the word "mas" for comparative and "pinaka" for superlative.

Here are the examples:

ENGLISH

TAGALOG

I am beautiful.
She is more beautiful.
You are the most beautiful.

Ako ay maganda.
Siya ay mas maganda.
Ikaw ang pinakamaganda.

I am handsome.
He is more handsome.
You are the most handsome.

Ako ay gwapo.
Siya ay mas gwapo.
Ikaw ang pinakagwapo.

My house is big.
Her house is bigger.
Your house is the biggest.

Malaki ang bahay ko.
Mas malaki ang bahay nya.
Pinakamalaki ang bahay mo.

It's cold in Sagada.
It's colder in Tagaytay than Sagada.
Baguio is the coldest place in the Philippines

Malamig sa Sagada.
Mas malamig sa Tagaytay kesa Sagada.
Ang Baguio ang pinakamalamig na lugar sa Pilipinas.

My older brother is tall
My Dad is taller than my older brother.
I am the tallest in our family.

Ang kuya ko ay matangkad
Ang Tatay ko ay mas matangkad kesa sa Kuya ko.
Ako ang pinakamatangkad sa aming pamilya.

Matthew got a high score in the exam.
Luke got a higher score in the exam than Matthew.

Mark got the highest score in the exam among the class.

Si Matthew ay nakakuha ng mataas na marka sa exam.
Si Luke ay nakakuha ng mas mataas na marka sa exam kesa kay Luke.
Si Mark ang nakakuha ng pinakamataas na marka sa buong klase.


Booking.com